WWW.PASSIIVI.INFO

Passiivitalo on erittäin vähän energiaa kuluttava rakennus. Passiivitalon kriteerien täyttäminen edellyttää suunnitteluyhteistyötä ja rakennustöiden laadukasta toteutusta. Arkkitehtisuunnittelu vaikuttaa ratkaisevasti rakennuksen energiantarpeeseen.

Passiivitalon suunnitteluohje on suunnattu erityisesti arkkitehtiopiskelijoille ja arkkitehdeille. Tarkoituksena on ollut koota arkkitehtisuunnittelun kannalta keskeinen passiivitalorakentamiseen liittyvä tieto ja pilottikohteista saatu kokemus helposti omaksuttavaan muotoon. Ohje ei sisällä pitkälle talotekniikan tai rakenneratkaisujen teknisiin yksityiskohtiin menevää tietoa. Se osoittaa ne uudet asiat, joita passiivitalotavoite tuo rakennuksen arkkitehtisuunnitteluun ja työmaatoteutukseen - sekä kuvaa arkkitehtisuunnittelun ratkaisujen vaikutusta rakennuksen energiantarpeeseen.

Näiltä sivuilta ladattavissa oleva tekstimuotoinen aineisto ja power point –esitykset ovat vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin. Tekstisisältöä ei ole tarkoitettu työselostuksen, sopimuksen tai muun juridisesti velvoittavan asiakirjan osaksi, eikä sitä voida käyttää tehtäväluettelona tai sopimusviitteenä. Suunnitteluohje kuvaa ratkaisuja, joilla hyvä energiatehokkuus voidaan saavuttaa. Rakennuksesta ei kuitenkaan tule automaattisesti passiivitaloa suunnitteluohjetta seuraamalla: energiantarve on laskettava jokaisessa rakennushankkeessa tapauskohtaisesti, ja suunnittelussa on jo luonnosvaiheesta saakka tehtävä energiatehokkuutta tukevia valintoja.

Energiansäästö on tuonut rakentamiseen uusia käsitteitä, jotka ovat aiheuttaneet innostuksen lisäksi myös hämmennystä. Uusille käsitteille on usein olemassa erilaisia määritelmiä, ja monen käsitteen osalta sisältö täsmentynee vasta laajemman käytön myötä. Suunnitteluohje pyrkii kuvaamaan keskeisimmät energiatehokkaan rakentamisen käsitteet sekä erityisesti passiivitalorakentamiseen liittyvät käsitteet kirjoitushetkellä (vuonna 2009) käytettyjen määritelmien mukaisina.

Ensimmäisten suomalaisten passiivitalopilottikohteiden kokemukset osoittavat, että energiankulutusta voidaan leikata huomattavasti ilman rakennuskustannusten kohtuutonta kasvua. Passiivitalorakentamisen yleistyminen merkitsisi ilmaston ja ympäristön kannalta suurta edistysaskelta. Vastuullisesti toimivan arkkitehdin tulee tuntea energiatehokkaan rakentamisen käsitteet ja osata kertoa niistä asiakkailleen. Mikäli passiivitalo sovitaan suunnittelun tavoitteeksi, pääsuunnittelijana toimiva arkkitehti vastaa siitä, että tavoite saavutetaan kohtuullisin kustannuksin, tarkoituksenmukaisin keinoin ja tinkimättä laadukkaasta arkkitehtuurista.

Suunnitteluohjeen ovat laatineet Jyri Nieminen ja Kimmo Lylykangas Osuuskunta Suomen Asuntomessujen Casa Humana – apurahan rahoittamina.Tätä sivua on katsottu 17.7.2009 alkaen kertaa.